Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov Bizzcom s.r.o., č.591, Bučany 919 28,, IČO: 36814351 prevádzkovateľom (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Nariadenie (2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

Platnosť“ vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať.Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.1.2021.

1. NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa,

2. ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

  • pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky/uzatvorenie pracovnej zmluvy
  • Aké­koľ­vek Osobné údaje nám po­sky­tu­jete dob­ro­voľne a ste po­vinní sám zvá­žiť do akej miery ta­kéto Osobné údaje po­skyt­nete. Bez po­skyt­nu­tia nie­kto­rých Osob­ných úda­jov však ne­môžeme re­a­go­vať na Váš pod­net či žia­dosť.

3. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:

  • získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom kontaktného formuláru na našej web stránke,
  • v prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. záujemcu o naš tovar alebo služby,
  • pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. evidujencie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu,
  • pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru na našej web stránke,

4. ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne uzatvoriť s niektorým z uchádzačov o zamestnanie pracovnú zmluvu, príp. niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, štátnozamestnaneckú zmluvu, t. j uchádzač je úspešný, budú osobné údaje tohto uchádzača ďalej spracúvané prevádzkovateľom na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu-

Právny základ: v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenia GDPR“). Zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu a následne budú zlikvidované.

5. AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom:

INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNOM ZÁKLADE, PRÍJEMCOCH A LEHOTÁCH UCHOVÁVANIAKATEGÓRIA PRÍJEMCOVROKY
UCHOVÁVANIA
Výber zamestnancovzákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní1 rok
Adaptačný proces (vzdelávanie zamestnancov)zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zmluvný vzťah
zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MV SR, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahomzákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zmluvný vzťah,
zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanci, zástupcovia zamestnancov, iné oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej zákonnej povinnosti70 rokov
Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovnizákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sociálna poisťovňa10 rokov
Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovnizákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzdravotná poisťovňa10 rokov
Dokumentácia pracovnej zdravotnej služby (PZS), informačný systém slúžiaci k vedeniu predpísanej dokumentácie pracovnej zdravotnej služby vykonávajúcej činnosť v podmienkach prevádzkovateľa na základe zmluvyzákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovorgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru5 rokov po ukončení, alebo zániku povinnosti
dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) informačný systém slúžiaci k vedeniu predpísanej dokumentácie BOZPzákonná povinnosť, verejný záujem, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavusubjekt poskytujúci služby podľa osobitných zákonov, zamestnávateľ, Úrad verejného zdravia5 rokov po ukončení, alebo zániku povinnosti
Plnenie daňových povinnostízákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisovdaňový úrad10 rokov
Mzdová politika zamestnávateľazákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS,50 rokov
Exekúciezákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajovosoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári10 rokov
Správa registratúryčlánok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,uchováva 10 rokov po ukončení evidencie
Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej poštyčlánok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)údaje nie sú ďalej poskytované3 roky
Spracovanie účtovných dokladovzákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisovdaňový úrad10 rokov
Vybavovanie sťažnostíčlánok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
OČTK,
iný oprávnený orgán štátu
5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
Uplatňovanie práv dotknutých osôbspracúvanie osobných údajov je povolené Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovorgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti
Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerový systémomoprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôbpríslušníci Policajného zboru v prípade potreby, právny zástupca prevádzkovateľa6 dní
Kontrolný mechanizmus monitorovanie zamestnancovpodľa § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisovpríslušníci Policajného zboru v prípade potreby, právny zástupca prevádzkovateľa6 dní
Zverejnenie videozáznamov organom činným v trestnom konanív zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovorgány štátnej správy, verejnej mocizáznamy môžu byť využité aj na preukazovanie právnych nárokov a prevádzkovateľ ich bude spracúvať po dobu nevyhnutnú na ich preukazovanie
GPS Monitoring služobných a súkromných jázd (v prípade, ak vozidlo môžu zamestnanci používať aj na súkromné účely), prehľadné účtovanie PHM, automatické generovanie knihy jázd, vypátranie vozidla v prípade jeho odcudzeniaspracúvanie osobných údajov je povolené podľa § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
orgány činným v trestnom konaní v prípade spáchania trestného činu, daňovému úradu, správca GPS systému10 rokov
Formulár pre cenovú ponuku na web stránkev zmysle Článku 6 ods.1 písm.b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovúdaje nie sú ďalej poskytovanédo úplného vysporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, minimálne 1rok odo dňa skončenia zmluvného vzťahu
Príprava, uzatvorenie a realizácia obchodných vzťahov a zmlúv s dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a poskytovateľmi personálnych služiebv zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovorgány štátnej správy, verejnej moci10 rokov
Zverejnene fotografie zamestnancovv zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovwebová stránka prevádzkovateľavaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým nezrušíte súhlas, ale najviac po dobu 5 rokov
Evidencia návštev , ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľav zmysle Článku 6 ods.1 písm. f) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajovsúdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom1 rok
Získavania a poskytovania kontaktných údajov zamestnancov, zamestnancov dodávateľov služieb, orgánov štátnej a verejnej správy, s ktorými Prevádzkovateľ vedie korešpondenciu, prípadne kontaktné údaje o iných osobách, v rámci zákonnej činnosti Prevádzkovateľačlánok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľazmluvné strany, partneri pri realizácii projektových činností, orgány štátnej správy, verejnej moci5 rokov
Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovčlánok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovúčastníci konania, súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR3 roky
Sieťová bezpečnosť a bezpečnosť
Sharepoint – (prakticky ide o celofiremný web, na ktorom pracovníci nájdu všetko čo potrebujú pre produktívnu a efektívnu pracovnú činnosť)
článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľasúdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom5 rokov
Vybavovania reklamácií zákazníkovzákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisovorgánom obchodnej inšpekcie v rámci ochrany spotrebiteľa5 rokov

6. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky Spoločnosti, audítor, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.

7. Zverejnenie osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky. Pri podujatiach, ktoré usporiadava prevádzkovateľ, dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii prevadzkovatela zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na webovom sídle prevadzkovatela.

8. AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Osobné údaje nebudú používane na automatizovane individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9. Prenos osobných údajov mimo EURÓPSKEJ ÚNII

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

10. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

11. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

12. DOTKNUTÉ OSOBY  

Sú najmä zamestnaneci, klienti, každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

13. Práva dotknutej osoby

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na uvedenú mailovú adresu, písomne, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Bez ohľadu na to mate právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa na nás obrátiť elektronicky gdpr@bizzcom.sk alebo na kontaktné údaje uvedené v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.