Systémy kvality a traceability

Systém riadenia kvality znamená efektívne riadiť všetky procesy tak, aby sa udržiavala a zlepšovala kvalita produktov. Zabezpečiť identifikáciu a hodnotenie priamych i nepriamych environmentálnych aspektov a bezpečnostných rizík činností a služieb za účelom ich znižovania a riadenia. Riadiť, prehodnocovať a zlepšovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách, zlepšovať pracovné podmienky, a tak predchádzať nežiaducim udalostiam.

Systém riadenia kvality v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencie schopnosti.

Traceabilita je silným nástrojom pre vyhľadávanie dát alebo záznamu o procese, výrobe a jej zmenách. Dovoľuje ktorémukoľvek oprávnenému užívateľovi získať veľmi rýchlo dáta o výrobku. Obrovskou výhodou je to, že systém pracuje on-line. 
Použitím čiarového kódu sa zjednodušilo vyhľadávanie „problémových“ dielov vo výrobe. Systém je schopný ihneď znemožniť prácu na dieloch, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu výrobku. Dajú sa sledovať rôzne aspekty výroby, ako je využiteľnosť stroja, počty a typy nezhodných dielov, dodržiavanie technologických postupov a mnoho ďalších. Tým sa znižujú náklady na prevádzku. Pretože systém bol navrhnutý predovšetkým pre vlastnú potrebu, dá sa aplikovať na akúkoľvek výrobu.